Allmänna Villkor

1 INTRODUKTION

1.1 Dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkoren”) utgör en integrerad del av det Avtal som har träffats mellan Kunden och DIBS (”Avtalet”) och reglerar förhållandet mellan Kunden och DIBS med anledning av Avtalet.

 

2 TJÄNSTEN

2.1 DIBS tillhandahåller till Kunden de produkter och tjänster som specificeras i Avsnitt A i Avtalet (hädanefter kallat ”Tjänsten”) De betalningsmöjligheter som innefattas i Tjänsten framgår även i Avsnitt C.

2.2 Närmare beskrivning av funktionaliteten hos de produkter och tjänster som ingår i Tjänsten, framgår av DIBS hemsida avseende Tjänsten och DIBS hemsidor avseende support eller teknik.

2.3 DIBS skall vidare tillhandahålla Tjänsten med omsorg och i överensstämmelse med god branschpraxis. DIBS skall vidta rimliga åtgärder för att säkerställa att Tjänsten är kompatibel med erkända operativsystem på marknaden. DIBS garanterar dock inte att Tjänsten är kompatibel eller kan integreras med Kundens IT-system.

 

3 SUPPORT M.M. 

3.1 DIBS tillhandahåller support per e-post vad gäller de enskilda produkterna och tjänsterna som ingår i Tjänsten. Kunden är berättigad till support utöver detta, om detta framgår av Avsnitt C eller av ett särskilt avtal.

3.2 I särskilda situationer har DIBS rätt att informera Kunden om driftsituationen och liknande via e-post, till en av Kunden angiven e-postadress, se Avsnitt B.

 

4 UTVECKLING AV TJÄNSTEN

4.1 DIBS strävar att löpande utveckla och förbättra Tjänsten, så att denna motsvarar marknadens behov. DIBS förbehåller sig därför rätten att vidta de förändringar i och uppdateringar av Tjänsten, som DIBS finner relevanta.

4.2 Uppdaterade versioner av Tjänstens delar tillhandahålls Kunden av DIBS.

 

5 TJÄNSTENS TILLGÄNGLIGHET

5.1 DIBS eftersträvar att göra Tjänsten tillgänglig för Kunden dygnet runt, året om. Avtalad tillgänglighet för Tjänsten är 99,5%, beräknat kvartalsvis i efterskott.

5.2 Tjänstens tillgänglighet (i %) beräknas som: 

där 

  • ”AT” utgör avtalad tillgänglighet, 
  • ”TA” utgör Tillåtna Driftsavbrott i tid, se punkt 5.4, och
  • ”AB” utgör annan avbrottstid (i AB räknas inte in tid för avbrott som DIBS inte svarar för enligt detta Avtal).

5.3 Tjänsten betraktas som tillgänglig i den utsträckning svar kan erhållas från DIBS gateway. DIBS administrationsmodul, som kan nås via DIBS hemsida, ingår inte i beräkningen av tillgängligheten, se punkt 5.2, om inte Kundens avtal är av typen DIBS Post och Telefon, se Avsnitt C. DIBS eftersträvar samma tillgänglighet för administrationsmodulen som för Tjänsten i övrigt. 5.4 DIBS förbehåller sig rätten att tillfälligt stänga av Tjänsten för underhåll, uppdatering och uppgradering eller annan tjänst. Sådana avbrott betraktas som Tillåtna Driftsavbrott. Sådana Tillåtna Driftsavbrott, skall aviseras Kunden minst tre (3) dagar i förväg såvitt det är praktiskt möjligt, och skall försöka förläggas utanför de timmar då Tjänsten används som mest.

5.5 DIBS är inte ansvarigt för avbrott eller bristande tillgänglighet om avbrottet/bristen orsakats av omständighet för vilken DIBS inte ansvarar. Som omständighet betraktas bland annat: fel och/eller virus i Kundens eller tredje mans utrustning, programvaror, kommunikationsverktyg och/eller egna IT-miljö i övrigt; förhållanden som är en följd av Internets beskaffenhet eller procedurer; force majeure, se punkt 9.5; Kundens användning av Tjänsten i strid med detta Avtal; och annan omständighet som Kunden eller tredje man svarar för, inklusive störningar på Internet.

5.6 Såvida den beräknade tillgängligheten, se punkt 5.2, under ett kalenderkvartal är lägre än den avtalade tillgängligheten, se punkt 5.1, är Kunden berättigad till ett prisavdrag, i det Abonnemang Kunden har betalat för det gällande kalenderkvartalet, på 2 % av Abonnemanget, för varje procentenhet som den beräknade tillgängligheten understiger den avtalade tillgängligheten. Prisavdraget kan dock högst utgöra 50 % av Abonnemanget för det gällande kvartalet.

5.7 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till prisavdrag enligt punkt 5.6, framställa anspråk på prisavdrag skriftligen till DIBS inom en (1) månad efter att det gällande kalenderkvartalet har löpt ut. 5.8 DIBS förbehåller sig rätten att kvitta eventuellt prisavdrag i Abonnemanget på nästkommande faktura på Abonnemanget till Kunden.

5.9 Denna punkt 5, särskilt punkt 5.6 reglerar uttömmande Kundens rättigheter och befogenheter samt DIBS ansvar för brister i Tjänstens tillgänglighet. Kunden har ingen rätt till andra eller ytterligare gottgörelse, ersättning, prisavdrag eller kompensation av sådan anledning. Om DIBS för ett kalenderkvartal måste ersätta Kunden med maximalt prisavdrag, se, punkt 5.6 och punkt 5.7, betraktas detta dock som ett väsentligt brott mot Avtalet och kan medföra uppsägning, se punkt 14.5.

 

6 SÄKERHET M M

6.1 DIBS förbinder sig att följa vid varje tid gällande krav från betalningsinlösare, inklusive säkerhetsrutiner.

6.2 DIBS ansvarar dessutom för att kreditkortsnummer och koder hanteras säkerhetsmässigt i enlighet med de krav som uppställs för certifiering i regelverket Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

6.3 DIBS utför daglig säkerhetskopiering av de i Tjänsten sparade data. Den säkerhetskopierade datan/informationen sparas endast i den utsträckning informationen erfordras för genomförandet av betalningstransaktioner och återställning i händelse av driftsavbrott hos DIBS. DIBS ansvarar för att Kunddata, vilket utgör all data som Kunden skickar till och/eller via DIBS System i samband med användning av Tjänsten, som lagras hos DIBS bevaras i minst 12 månader från det att informationen mottagits i DIBS System.

6.4 DIBS skall hantera all Kunddata i enlighet med bestämmelserna i punkt 10. DIBS har dock alltid rätt att lämna ut Kunddata på begäran från inlösare, bank, polis eller annan myndighet. DIBS kommer i samband med sådant utlämnande att informera Kunden i den omfattning det är möjligt.

6.5 Kunden svarar för att godkännande erhålls hos de enskilda kortinlösarna eller i samband med andra betalningsmetoder. DIBS kan när som helst kräva att Kunden dokumenterar relevanta godkännanden.

6.6 I de fall Kunden kommer i kontakt med kortnummer åtar sig Kunden att följa och uppfylla de villkor som uppställs i regelverket PCI DSS. Kunden skall vidare alltid följa de regler och rutiner som uppställs av de banker i förhållande till vilka DIBS genomför betalningstransaktioner. Kunden ansvarar för att känslig information, såsom inloggningsinformation, lösenord och liknande används och hanteras på ett säkert sätt och hålls hemlig.

6.7 Kunden är inte berättigad att utföra säkerhetstester/analyser/bedömningar eller andra mätningar mot DIBS System utan DIBS föregående skriftliga godkännande.

 

7 AVHJÄLPNING AV AVVIKELSE

7.1 Om Tjänstens funktion avviker från den avtalade funktionen, se punkt 2.2, föreligger en Avvikelse.

7.2 DIBS åtar sig att inom skälig tid från att Kundens begäran har mottagits påbörja avhjälpande av Avvikelsen så att Tjänsten uppfyller avtalad funktion.

7.3 Kunden skall i samband med information till DIBS om Avvikelsen, så långt som det är möjligt, ge DIBS alla relevanta uppgifter om den påstådda avvikelsen och omständigheterna kring denna. Kunden skall vidare, i samband med DIBS avhjälpning av avvikelsen, i rimlig utsträckning, stå till DIBS förfogande för att svara på frågor och assistera i samband med testning av DIBS avhjälpning av avvikelsen.

7.4 Om avhjälpande av Avvikelse inte är praktiskt möjligt för DIBS, inte kan avhjälpas vid vidtagande av rimliga åtgärder eller om DIBS inte avhjälper avvikelsen inom skälig tid har Kunden, förutsatt att detta sker i enlighet med punkt 7.3, istället rätt till ett prisavdrag på Abonnemanget motsvarande Tjänstens reducerade funktion. Ett sådant prisavdrag på Abonnemanget gäller endast perioden från tidpunkten då Kunden informerade DIBS om Avvikelsen fram till den tidpunkt då DIBS har avhjälpt denna, och kan aldrig utgöra mer än 50 % av Abonnemanget för denna tidsperiod.

7.5 Kunden ska, för att inte förlora sin rätt till prisavdrag framställa anspråk på prisavdrag skriftligen till DIBS inom en (1) månad efter den tidpunkt då Kunden fick kännedom om att Avvikelsen inte kommer att avhjälpas, se punkt 7.4.

7.6 DIBS förbehåller sig rätten att kvitta eventuellt prisavdrag på Abonnemanget på kommande faktura av Abonnemanget till Kunden.

7.7 DIBS är inte ansvarigt för eller förpliktigat att företa avhjälpande av Avvikelsen, och Kunden är inte berättigad till prisavdrag på Abonnemanget i samband med Avvikelse eller andra avvikelser i Tjänstens funktion som är utan betydelse för Tjänstens avsedda användning, som enskilt medför endast oväsentlig olägenhet för Kunden eller som beror på:

i. Kundens användning av Tjänsten med annan än av DIBS rekommenderad eller godkänd utrustning, programvara eller tillbehör;
ii. Kundens företagna ändringar eller ingrepp i Tjänsten eller annan programvara som skett utan DIBS föregående skriftliga godkännande;
iii. utifrån kommande angrepp, inklusive virusangrepp, eller andra omständigheter utanför DIBS kontroll såsom fel eller brister i utrustning/tillbehör, programvara som varken ingår i Tjänsten eller är en del av DIBS System;
iv. force majeure, se punkt 9.5,

7.8 Denna punkt 7, inklusive särskilt punkt 7.4 utgör en fullständig reglering av Kundens rättigheter och befogenheter samt DIBS ansvar i händelse av Avvikelse i Tjänsten. Kunden har ingen rätt till annan eller ytterligare gottgörelse, ersättning, prisavdrag eller kompensation av sådan anledning. Om DIBS, se punkt 7.4 och 7.5, är förpliktigat att ersätta Kunden med maximalt prisavdrag i Abonnemanget, under en period på en månad eller mer, betraktas detta dock som väsentligt brott mot Avtalet och kan medföra uppsägning, se punkt 14.5.

 

8 ERSÄTTNING OCH BETALNINGSVILLKOR

8.1 Den avtalade ersättningen, inklusive priser och avgifter, specificeras i Avsnitt A i Avtalet.

8.2 Kunden faktureras månadsvis. Vilka tjänster som faktureras i förskott och vilka som faktureras i efterskott framgår av avsnitt A. DIBS fakturor förfaller till betalning 14 dagar från fakturadatumet.

8.3 Vid fakturering utgår en faktureringsavgift om SEK 35 per faktura.

8.4 Kunden har inte rätt att kvitta den ersättning som Kunden är skyldig att betala till DIBS mot eventuell fordran gentemot DIBS utan DIBS föregående skriftliga godkännande.

8.5 Vid försenad betalning utgår avgift för betalningspåminnelse samt dröjsmålsränta på det fullständiga utestående beloppet, från förfallodatumet fram tills att betalning sker enligt räntelagen. 8.6 Vid försenad betalning, har DIBS dessutom rätt att upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten, utan ansvar gentemot Kunden, till dess att full betalning erlagts. Vid återupptagande av Tjänsten efter avbrott på grund av utebliven betalning utgår en administrationsavgift på SEK 1.000.

8.7 DIBS är berättigat att, utan föregående meddelande, en gång för varje kalenderår höja de vid var tid gällande ersättningar och avgifter med upp till 5 % per år i förhållande till de dittills gällande ersättningar och avgifter. Ändringar utöver detta kan endast göras med beaktande av tre månaders skriftlig meddelande, dock är DIBS vid var tid berättigat att höja de vid var tid gällande ersättningar och avgifter på grund av yttre faktorer utanför DIBS kontroll - inklusive men inte begränsat till ny eller förändrad lagstiftning, myndighetsföreskrifter eller krav från inlösare – varvid ändringen skall vara proportionell i förhållande till den yttre faktorns påverkan av DIBS’omkostnad.

 

9 ANSVAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNING

9.1 Parterna är ansvariga gentemot varandra i enlighet med allmänna regler i svensk lag med de begränsningar som följer av Avtalet.

9.2 Parterna ansvarar inte i något fall för indirekta förluster och skador inklusive men inte endast driftavbrott, förlorad eller utebliven vinst eller omsättning, förlorade eller minskade besparingar, förlust eller skador av data, kostnader för utrustning, förlust av befintliga eller potentiella kundavtal. DIBS ansvarar heller inte för förluster, skador, fel, olägenhet, skada eller dröjsmål som är hänförliga till Kundens eller tredje mans förhållande, inklusive störningar på Internet.

9.3 DIBS totala ersättningsansvar gentemot Kunden, inom ett kalenderår, kan maximalt utgöra ett belopp som motsvarer Kundens Abonnemang för ett kalenderår.

9.4 Krav med anledning av DIBS avtalsbrott och/eller fel i Tjänsten skall göras gällande av Kunden inom utgangen av tre (3) månader från det att orsaken till kravet uppmärksammades eller borde ha uppmärksammats, därefter upphör rätten att framställa krav under detta Avtal.

9.5 Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten om part förhindras fullgöra sina åtaganden under Avtalet på grund av omständighet som part inte kunnat råda över och som parten inte vid ingången av Avtalet rimligen kunde förutse, inklusive men inte endast blixtnedslag, arbetskonflikt, krig, eldsvåda, upplopp, strömavbrott, naturkatastrof, omfattande vattenskada, omfattande eller riktade virus- och/eller hackerangrepp, ändrad myndighetsbestämmelse och/eller fel eller försening hos underleverantör. Om en part inte har kunnat uppfylla sina förpliktelser i enlighet med Avtalet, under en period på tre månader, är den andra parten berättigad att säga upp Avtalet utan föregående meddelande.

 

10 SEKRETESS OCH PERSONUPPGIFTER

10.1 Respektive part förbinder sig att inte utan den andra partens skriftliga godkännande till tredje man under avtalstiden och en tid av 3 år därefter utlämna uppgifter om Avtalet och/eller sådana uppgifter om den andra partens verksamhet, eller verksamhetens förhållanden, inklusive den partens affärs- eller yrkeshemlighet eller information som annars är att betrakta som konfidentiell. Som affärs- eller yrkeshemlighet skall alltid, men inte uteslutande, betraktas information som part angivit vara konfidentiell, hemlig eller liknande.

10.2 Sekretesskyldigheten gäller dock inte för sådan information som part kan visa är eller var allmänt känd eller offentliggjorts med den andra partens samtycke.

10.3 Sekretessen gäller inte heller i det fall part är skyldig i enlighet med gällande lagstiftning, myndighetsbeslut, börskontrakt eller liknande att utlämna sådan uppgift. Part skall dock innan sådant utlämnande sker om möjligt meddela den andre parten därom.

10.4 Part skall tillse att anställda och annan anlitad personal, konsulter, underleverantörer och andra genom erforderlig tystnadsförbindelse åläggs att upprätthålla sekretess, i den utsträckning de behöver tillgång till omfattande information.

10.5 I den utsträckning DIBS behandlar personuppgifter å Kundens vägnar behandlar DIBS uppgifterna endast i enlighet med Kundens instruktioner. DIBS har vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder mot att sådan information oavsiktligt eller olagligt förstörs eller hanteras vårdslöst, samt mot att den kommer till utomståendes kännedom, missbrukas eller i övrigt behandlas i strid med relevant personuppgiftslagstiftning. Om personuppgifter behandlas å Kundens vägnar skall DIBS, på Kundens anmodan och mot betalning av ersättning för sådant arbete, ge Kunden tillräcklig information så att Kunden kan övervaka så att de nämnda tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärderna vidtas. Vid behandling av personuppgifter under detta Avtal är Kunden att betrakta som personuppgiftsansvarig och DIBS som personuppgiftsbiträde. Denna punkt 10.5 utgör personbiträdesavtal enligt 30§ personuppgiftslagen.

10.6 För det fall DIBS anlitar underleverantör vid utförande av Tjänsten, och sådant biträde innebär behandling av personuppgifter för Kundens räkning, ger Kunden DIBS härmed fullmakt att för Kundens räkning ingå personuppgiftsbiträdesavtal med underleverantören. DIBS åtar sig att tillse att de bestämmelser om personuppgiftsbehandling som framgår av detta Avtal tillämpas mot underleverantören. När DIBS för behandling överför personuppgifter till underleverantör som är etablerat i ett land som (i) inte tillhör Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES); och (ii) inte har en adekvat nivå för skyddet av personuppgifterna, ska Kunden ingå ett modellklausulsavtal med aktuell underleverantör. Med ”modellklausulavtal” avses sådant av EU-kommissionen godkänt standardavtal, som framtagits för att underlätta överföring av personuppgifter till mottagare etablerad i land utanför EES som inte anses ha en adekvat nivå för skyddet av personuppgifter.

 

11 RÄTTIGHETER

11.1 DIBS har och behåller varje rättighet, härunder bl.a. äganderätten och upphovsrätten till samtliga i Tjänsten ingående produkter och tjänster, inklusive men inte endast material, programvara, källkod, instruktioner, dokumentation och verktyg samt all övrig därtill hörande information och know-how. Avtalet medför inte att någon äganderätt eller immateriell rättighet till Tjänsten eller andra tjänster och produkter som omfattas av Avtalet övergår till Kunden, utöver den nämnda nyttjanderätten, se punkt 11.2.

11.2 DIBS upplåter till Kunden en icke-exklusiv rätt att under avtalstiden använda Tjänsten i enlighet med Avtalet och enligt andra skäliga instruktioner tillhandahållna från DIBS. Dessutom är Kunden berättigad till att använda material, programvara, instruktioner och liknande, som tillhandahålls Kunden av DIBS under Avtalet, i syfte att använda Tjänsten.

11.3 Kunden äger inte rätt att överlåta, upplåta underlicenser till eller vidarelicensiera programvaran, koder m m som tillhandahålls Kunden av DIBS. Kunden äger inte heller rätt att kopiera, översätta, modifiera eller dekompilera programvaran eller företa s.k. reverse engineering, annat än vad som framgår av tvingande lag.

11.4 Kunden är ansvarig för att genast efter Avtalets upphörande, återlämna eller förstöra samtliga kopior av programvaran, koder m m., dokumentation och liknande.

11.5 Kunden har rätt att, under avtalstiden, visa och göra DIBS logotyp tillgänglig på Kundens webbplatser. Kunden får dock aldrig ge ett intryck av annat än att det finns ett kundförhållande mellan DIBS och Kunden. Kunden skall alltid följa DIBS instruktioner för återgivande av DIBS logotyp.

11.6 DIBS har rätt att, under avtalstiden, använda sig av Kundens varumärke och logotyp i marknadsföringssyfte och i övrigt i enlighet med Kundens skäliga instruktioner.

 

12 COOKIES

12.1 DIBS använder cookies i förbindelse med betalningsfönstret. Infomation om vilka cookies som används finns på hemsidan www.dibspayment.com/terms.

12.2 Kunden har en skyldighet att följa gällande bestämmelser enligt den lagstiftning som finns och meddela sina användare angående de cookies som används av DIBS. Kunden kan i detta sammanhang länka till DIBS informationssida om cookies.jf. pkt. 12.1.

 

13 ÖVERLÅTELSE OCH UNDERLEVERANTÖRER

13.1 DIBS har rätt att anlita underleverantör inklusive personuppgiftsbiträden, för att genomföra vissa eller samtliga åtaganden under Avtalet. DIBS svarar gentemot Kunden för av DIBS anlitad underleverantör såsom för egen del.

13.2 DIBS har rätt överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till tredje man. Kunden har rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet endast efter DIBS skriftliga godkännande. DIBS åtar sig att inte oskäligen motsätta sig sådant godkännande, men förbehåller sig rätten att ställa särskilda villkor för godkännandet.

 

14 IKRAFTTRÄDANDE OCH UPPHÖRANDE

14.1 Avtalet träder i kraft då det undertecknats av båda parter och gäller därefter tillsvidare.

14.2 Avtalet är bindande i tolv månader från och med underskriftsdatum. Vardera part äger härefter när som helst under avtalstiden säga upp avtalet till upphörande per det första månadsskifte som infaller tre (3) månader efter uppsägningen.

14.3 Kundens uppsägning skall skickas till DIBS officiella e-postadress, per post eller fax. DIBS bekräftar mottagandet av uppsägningen. DIBS har rätt att skicka en uppsägning till den av Kunden angivna epostadressen.

14.4 Kunden har även rätt att säga upp Avtalet till förtida upphörande med 30 dagars skriftligt varsel, och en sådan uppsägning mottas av DIBS inom 30 dagar efter att DIBS har skickat information om ändring till Kunden, för det fall DIBS, i enlighet med punkt 16.1, ändrar innehållet i dessa Allmänna Villkor och/eller i enlighet med punkt 4.1 ändrar Tjänsten och sådan ändring innebär en väsentlig försämring för Kunden.

14.5 Genom skriftligt meddelande till den andre parten, får part säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andre parten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte, inom 30 dagar efter skriftlig anmodan, vidtar rättelse eller part visar att parten inom samma tid vidtagit åtgärder för att undanröja avtalsbrottet. Återupptagande av felfri tjänst inom den angivna fristen betraktas som avhjälpande.

14.6 Följande skall alltid betraktas som väsentligt avtalsbrott: • Kunden är i dröjsmål med betalning. • Kunden iakttar/uppfyller inte gällande författningar, föreskrifter, myndighetsbeslut och krav/riktlinjer från inlösare.

 

15 TOLKNING

15.1 Avtalet utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som Avtalet berör. Inga skriftliga eller muntliga åtaganden eller liknande som föregått Avtalet, som inte innefattas av Avtalet kan åberopas som tolkningsunderlag i förhållande till Avtalet.

15.2 Om det föreligger skillnader mellan nuvarande Allmänna Villkor och de övriga Avsnitten i Avtalet, se Avsnitt A – C, gäller innehållet i de övriga Avsnitten.

 

16 ÄNDRING AV DE ALLMÄNNA VILLKOREN

16.1 DIBS förbehåller sig rätten att ändra innehållet i dessa Allmänna Villkor med 30 dagars varsel.

16.2 Kunden informeras om de ändrade villkoren via e-postadress som skickas till en av Kunden angiven epostadress, se Avsnitt B. Den nya versionen av de ändrade villkoren publiceras även på DIBS webbplats och/eller via administrationsanvändargränssnittet.

16.3 Vid utgången av varslet, se punkt 16.1, träder de ändrade villkoren i kraft om inte Kunden före dess har sagt upp Avtalet, se punkt 14.4.

 

17 TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

17.1 På Avtalet skall svensk lag vara tillämplig.

17.2 Tvister där parterna inte kan göra upp i godo skall avgöras i svensk domstol, där DIBS har sitt säte.

 

Av DIBS Payment Services AB

Version 1.2 2014

Har du frågor eller behöver hjälp?
DIBS Payment Services AB (publ)
Kungsgatan 32
111 35 Stockholm
Telefon: 08-527 525 00
sales@dibs.se


DIBS Payment Services Göteborg
Kyrkogatan 25, vån 3
411 15 Göteborg
Telefon: +46 (0)31-600800
sales@dibs.se